UnionPay IMAX @ K11 Art House的上映電影、時間及售票情況

地址: 九龍尖沙咀梳士巴利道18號 Victoria Dockside K11 MUSEA L4 樓層
xxxx的資料

怪醫D老篤 (Laser IMAX)

Dolittle (Laser IMAX)

21:30 IMAX  
2D 英語 IMAX 12聲道 I
$110 詳情

TIPS: 新戲開售自動通知

當電影正式開售我們會用推播通知你!快人一步揀靚位早買飛。

啟動開售通知