MCL 德福戲院的上映電影、時間及售票情況

地址: 九龍九龍灣偉業街33號德福花園平台(港鐵九龍灣站A出口)

TIPS: 新戲開售自動通知

當電影正式開售我們會用推播通知你!快人一步揀靚位早買飛。

啟動開售通知